تبلیغات
****موشک شهاب-3**** - موشکهای سوخت مایع شورویR-1.....R18

****موشک شهاب-3****

جمعه 7 مهر 1391

موشکهای سوخت مایع شورویR-1.....R18

نویسنده: محمد د   


موشکهای سوخت مایع شوروی


R-1.....R18


بخش نخست


موشکهای سوخت مایع اولین نسل از موشکهای بالستیک به معنای امروزی هستند. همانطور که قبلا نیز گفته شد بعد از شکست المان نازی در جنگ جهانی دوم تعداد زیادی از موشکهای وی-2 ساخت این کشورو همچنین دانشمندان موشکی این کشور بدست متفقین افتادند. در آنزمان باتوجه به رقابت دوابرقدرت شرق و غرب برای ساخت موشکهای متعدد با بردهای مختلف و مجهز به کلاهک اتمی سرمایه گذاری های زیادی در زمینه موشکهای بالستیک انجام گرفت. در این پست قصد داریم به طور مشخص نگاهی به فناوری موشکهای سوخت مایع شوروی بیندازیم و برخی از فناوریها و ویژگیهای آنها را معرفی کنیم.در پستهای آینده حتما سعی میکنیم فناوریهای موشکی در غرب را نیز مورد بررسی قرار دهیم.


در این پست با ارائه برخی اطلاعات  سعی میکنیم این موشکها را معرفی کنیم.

نام موشک: R_1

تعداد مراحل موشک: تک مرحله ای سوخت مایع

نام صنعتی موشک:8k11

شناسه موشک در ناتو:Scunner

طراح:دفترNII-811

کلاس موشک :کوتاهبرد

زوج پیشران موشک/ سوخت و اکسیدایزر موشک:الکل/ اکسیژن مایع

نوع موتور:RD_100

تعداد محفظه های احتراق موتور:1 عدد

نیروی محرکه موتور موشک:267 کیلونیوتن


نام موشک:R-_2

تعداد مراحل موشک:تک مرحله ای

نام صنعتی موشک:8ZH38

شناسه موشک در ناتو:sibling

طراح:دفترNII-811

کلاس موشک :کوتاهبرد

زوج پیشران موشک/ سوخت و اکسیدایزر موشک:الکل / اکسیژن مایع

نوع موتور:RD-101

تعداد محفظه های احتراق موتور:یک عدد

نیروی محرکه موتور موشک:365 کیلونیوتن


نام موشک: R-3

تعداد مراحل موشک: تک مرحله ای سوخت مایع

نام صنعتی موشک:8A67

شناسه موشک در ناتو:.....

طراح:دفترNII-811

کلاس موشک :LRBM

زوج پیشران موشک/ سوخت و اکسیدایزر موشک:الکل/ اکسیژن مایع

نوع موتور:RD-110

تعداد محفظه های احتراق موتور:1 عدد

نیروی محرکه موتور موشک:1177 کیلونیوتن


نام موشک:R-_2

تعداد مراحل موشک:تک مرحله ای

نام صنعتی موشک:8ZH38

شناسه موشک در ناتو:sibling

طراح:دفترNII-811

کلاس موشک :کوتاهبرد

زوج پیشران موشک/ سوخت و اکسیدایزر موشک:الکل / اکسیژن مایع

نوع موتور:RD-101

تعداد محفظه های احتراق موتور:یک عدد

نیروی محرکه موتور موشک:365 کیلونیوتن


نام موشک: R-5

تعداد مراحل موشک: تک مرحله ای سوخت مایع

نام صنعتی موشک:8A62

شناسه موشک در ناتو:shyster

طراح:دفترOKB-1

کلاس موشک : IRBM

زوج پیشران موشک/ سوخت و اکسیدایزر موشک:الکل/ اکسیژن مایع

نوع موتور:RD-103

تعداد محفظه های احتراق موتور:1 عدد

نیروی محرکه موتور موشک:416 کیلونیوتننام موشک:R-5M

تعداد مراحل موشک: تک مرحله ای سوخت مایع

نام صنعتی موشک:8K51

شناسه موشک در ناتو:shyster

طراح:دفترOKB-1

کلاس موشک : IRBM

زوج پیشران موشک/ سوخت و اکسیدایزر موشک:الکل/ اکسیژن مایع

نوع موتور:RD-103M

تعداد محفظه های احتراق موتور:1 عدد

نیروی محرکه موتور موشک:430 کیلونیوتن


نام موشک: R-7 آزمایشی

تعداد مراحل موشک: دو مرحله ای سوخت مایع

نام صنعتی موشک:....

شناسه موشک در ناتو:sapwood

طراح:دفترOKB-1

کلاس موشک : ICBM

زوج پیشران موشک/ سوخت و اکسیدایزر موشک:کروسین / اکسیژن مایع

نوع موتور( مرحله اول) :RD-105 

نوع موتور( مرحله دوم):RD-106

تعداد محفظه های احتراق موتور( مرحله اول) :4 عدد موتور کلاستر شده  در یک مجموعه موتوری

تعداد محفظه های احتراق موتور( مرحله دوم):نامعلوم

نیروی محرکه موتور موشک:2677 کیلونیوتن


نام موشک: R-7

تعداد مراحل موشک: دو مرحله ای سوخت مایع

نام صنعتی موشک:8K71

شناسه موشک در ناتو:sapwood

طراح:دفترOKB-1

کلاس موشک : ICBM

زوج پیشران موشک/ سوخت و اکسیدایزر موشک:کروسین / اکسیژن مایع

نوع موتور( مرحله اول) :RD-107 +هشت موتور ورنیه

نوع موتور( مرحله دوم):RD-108 +چهار موتور ورنیه

تعداد محفظه های احتراق موتور( مرحله اول) :16 عدد موتور کلاستر شده  در یک مجموعه موتوری

تعداد محفظه های احتراق موتور( مرحله دوم):4 موتور کلاستر شده در یک مجموعه موتوری

نیروی محرکه موتور موشک:3898 کیلونیوتن


نام موشک: R_7A

تعداد مراحل موشک: دو مرحله ای سوخت مایع

نام صنعتی موشک:8A91

شناسه موشک در ناتو:sapwood

طراح:دفترOKB-1

کلاس موشک : ICBM

زوج پیشران موشک/ سوخت و اکسیدایزر موشک:کروسین / اکسیژن مایع

نوع موتور( مرحله اول) :RD-107 +هشت موتور ورنیه

نوع موتور( مرحله دوم):RD-108 +چهار موتور ورنیه

تعداد محفظه های احتراق موتور( مرحله اول) :16 عدد موتور کلاستر شده  در یک مجموعه موتوری

تعداد محفظه های احتراق موتور( مرحله دوم):4 موتور کلاستر شده در یک مجموعه موتوری

نیروی محرکه موتور موشک:3803 کیلونیوتن


نام موشک: R_8

تعداد مراحل موشک: ________

نام صنعتی موشک:8A91

شناسه موشک در ناتو:______

طراح:دفترOKB-456

کلاس موشک : ICBM

زوج پیشران موشک/ سوخت و اکسیدایزر موشک:UDMH/LOX

نوع موتور( مرحله اول) :__________

نوع موتور( مرحله دوم):___________

تعداد محفظه های احتراق موتور( مرحله اول) :_____--

تعداد محفظه های احتراق موتور( مرحله دوم):_______

نیروی محرکه موتور موشک:..........

این موشک نامزد به عنوان جایگزینی موشک R-7 بود اما بدلایلی برنامه توسعه آن کاملا متوقف شدنام موشک: R-9

تعداد مراحل موشک: دومرحله ای سوخت مایع

نام صنعتی موشک:8K77

شناسه موشک در ناتو:sasin

طراح:دفترOKB-1

کلاس موشک : ICBM

زوج پیشران موشک/ سوخت و اکسیدایزر موشک:کروسین / اکسیژن مایع

نوع موتور( مرحله اول) : چهار موتور ورنیه کنترلی+ چهار موتور کلاستر شده  RD-111


نوع موتور( مرحله دوم): چهار موتور ورنیه بعلاوه چهار موتور کلاستر شده RD-0106

تعداد محفظه های احتراق موتور( مرحله اول) :4 عدد موتور کلاستر شده  در یک مجموعه موتوری

تعداد محفظه های احتراق موتور( مرحله دوم):4 موتور کلاستر شده در یک مجموعه موتوری

نیروی محرکه موتور موشک:1413کیلونیوتننام موشک: R-9V

تعداد مراحل موشک: دومرحله ای سوخت مایع

نام صنعتی موشک:8K76

شناسه موشک در ناتو:.....

طراح:دفترOKB-1

کلاس موشک : ICBM

زوج پیشران موشک/ سوخت و اکسیدایزر موشک:کروسین / اکسیژن مایع

نوع موتور( مرحله اول) : .........

نوع موتور( مرحله دوم): ............

تعداد محفظه های احتراق موتور( مرحله اول) :..................

تعداد محفظه های احتراق موتور( مرحله دوم):...............

نیروی محرکه موتور موشک:........................


نام موشک: R-9M

تعداد مراحل موشک: دومرحله ای سوخت مایع

نام صنعتی موشک:8K76

شناسه موشک در ناتو:.....

طراح:دفترOKB-1

کلاس موشک : ICBM

زوج پیشران موشک/ سوخت و اکسیدایزر موشک:کروسین / اکسیژن مایع

نوع موتور( مرحله اول) : .........

نوع موتور( مرحله دوم): ............

تعداد محفظه های احتراق موتور( مرحله اول) :..................

تعداد محفظه های احتراق موتور( مرحله دوم):...............

نیروی محرکه موتور موشک:........................نام موشک: R-10

تعداد مراحل موشک: ..............

نام صنعتی موشک:.................

شناسه موشک در ناتو:.....

طراح:دفترOKB-456

کلاس موشک : ICBM

زوج پیشران موشک/ سوخت و اکسیدایزر موشک:کروسین / اکسیژن مایع

نوع موتور( مرحله اول) : .........

نوع موتور( مرحله دوم): ............

تعداد محفظه های احتراق موتور( مرحله اول) :..................

تعداد محفظه های احتراق موتور( مرحله دوم):...............

نیروی محرکه موتور موشک:........................

این موشک یک سیستم سنگین چهار مرحله ای بود که از موتورهای نوشک آر-9 استفاده میکرد.

ادامه دارد.....

نظرات() 
How you can increase your height?
یکشنبه 15 مرداد 1396 10:19 ب.ظ
Hi, yup this piece of writing is really good and I have learned lot of things from
it on the topic of blogging. thanks.
How do you treat a sore Achilles tendon?
یکشنبه 15 مرداد 1396 02:06 ق.ظ
You actually make it appear really easy along with your presentation however I find this matter to be really something that I
think I'd by no means understand. It kind of feels too complicated and extremely
broad for me. I'm looking ahead to your next publish, I'll try
to get the grasp of it!
foot pain big toe joint
یکشنبه 18 تیر 1396 09:09 ب.ظ
First off I want to say terrific blog! I had a
quick question which I'd like to ask if you do not mind.

I was interested to know how you center yourself and clear your mind before writing.
I've had trouble clearing my mind in getting my thoughts out there.
I do enjoy writing however it just seems like the first 10 to 15
minutes are lost simply just trying to figure out how to begin. Any
suggestions or tips? Kudos!
foot pain cream walgreens
سه شنبه 6 تیر 1396 03:21 ق.ظ
Inspiring story there. What happened after?
Take care!
سایت
دوشنبه 5 تیر 1396 06:44 ب.ظ
Stunning story there. What happened after? Thanks!
curvedunificati95.exteen.com
چهارشنبه 27 اردیبهشت 1396 06:16 ب.ظ
Today, I went to the beachfront with my kids.
I found a sea shell and gave it to my 4 year old daughter and
said "You can hear the ocean if you put this to your ear." She placed the shell to her ear and screamed.
There was a hermit crab inside and it pinched her ear.
She never wants to go back! LoL I know this is totally off topic but I
had to tell someone!
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر

آمار وبلاگ

  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :