تبلیغات
****موشک شهاب-3**** - انژكتورها در موتورهای موشکی سوخت مایع

****موشک شهاب-3****


 

انژكتورها در موتورهای موشکی سوخت مایع
برای ایجاد نیروی پیشران در موتورهای راكت سوخت مایع، سوخت واكسید توسط سیستمهای تغذیه از مخازن مربوطه به پشت انژكتورها منتقل و توسط آنها به درون محفظه تزریق شده و ریز می شوند. بعد از تبخیر شدن قطرات ریز مایع وتبدیل شدن آنها به فاز گاز، اختلاط انجام می شود. مكانیزم احتراقی عمل كرده و مخلوط سوخت و اكسید برای آزاد سازی انرژی و تولید محصولات پر انرژی محترق می شوند. انرژی محصولات گازی پر انرژی با عبور از نازل و شیپوره تبدیل به انرژی جنبشی شده و مجموعه راكت را طبق قانون عمل و عكس ا لعمل نیوتن به جلو می راند.درسیكل طراحی موتور مایع، طراحی و یا انتخاب انژكتورهای محفظه احتراق و چیدمانی آنها در صفحه انژكتورپیچیده ترین و مهمترین موضوع قابل بحث به شمار می رود. شاید به جرات بتوان گفت كه هیچ یك از قسمتهای مختلف یك موتور مایع به اندازه انژكتورها، حساس و در عین حال پیچیده نم ی باشد. نوع انژكتو ر به كار رفته یا طراحی شده، یكی از پارامترهایی است كه الگوی چیدمانی آن را در صفحه انژكتور مشخص می كند. نوع سیستم تغذیه پیشران در صفحه انژكتور نیز با انژكتور ارتباط تنگاتنگی دارد .دقت و حساسیت ساخت انژكتور تلرانسهای بسته آن نیز از جمله عواملی است كه بر حس اسیت و اهمیت آن در مجموعه موتور م ی افزاید. آزمایشات پر هزینه ای برای بررسی اثر تلرانسهای ساختی برعملكرد محفظه احتراق انجام شده و می شود[ 5]. طراحی انژكتور به نحوی كه كارایی بالایی در ریزسازی سوخت و اكسید واختلاط مناسب آنها داشته باشد، یكی از گلوگاههای طر احی و بهینه سازی موتورهای مایع می باشد. زمانی بازده یك موتوربه ماكزیمم مقدار ممكن می رسد كه انژكتور مورد استفاده در آن بهینه شده باشد . ناپایداری احتراق و ارتباط متقابل آن باناپایداری (Passive Control) مجموعه انژكتورها، نیز بر اهمیت آن م یافزاید[ 4]. امروزه با عبور از بحث كنترل غیر فعال و استفاده از انژكتورها در این زمینه، نقش و اهمیت انژكتورها در كنترل (Active Control) و ورود به ایده كنترل فعال ناپایداری احتراق بیش از گذشته نمایان شده است . فعالیتهای فراوانی برای كنترل ناپایداری با استفاده از تغییر شرایطعملكردی انژكتورها در قالب كنترل فعال ناپایداری احتراق، به عمل می آید[ 19 ]. ارتباط انژكتور با خصوصیات فیزیكی وشیمیایی سوخت و اكسید، هندسه محفظه و بسیاری از پدیده های موجود در مجموعه محفظه احتراق موتور مایع تاكیدیبر جایگاه و نقش كلیدی آن در مجموعه موتور م ی باشد تا جایی كه امروزه تقریبا تمام بهینه سازی ها در عملكرد موتور بااستفاده از بهینه سازی انژكتورها صورت می گیرد. مروری بر مجموعه فعالیتهای انجام شده در زمینه موتور مایع، نشاندهندهاین است كه بالاترین درصد فعالیت به طراحی و بهینه سازی انژكتورها و بررسی اثر آن بر مسایلی چون بازده.(Compatibility) احتراق و سازگاری (Instability) احتراق، ناپایداری (Efficiency) با محفظه اختصاص دارد.


پارامترهای مهم در طراحی و انتخاب انژكتورها


بازده احتراق در یك موتور سوخت مایع اصولا به كارایی انژكتور در ریزسازی سوخت و اكس ید، توزیع و اختلاط مناسب آنهادر محفظه احتراق بستگی دارد . برای انتخاب و یا طراحی انژكتور برای محفظه احتراق، پارامترهای ذیل مورد توجه قرار می گیرند:

1. نوع سوخت و اكسید (خوداشتعال، انباشت پذیر و برودتی)
2. حالت سوخت و اكسید (مایع، گاز)
3. سیستم خنک كاری محفظه
4. طول محفظه احتراق
5. شرایط عملكردی (فشار و دما)
6. تراست ثابت یا متغیر
7. محدودیت افت فشار
8. عمر موتورشماتیک سیستم انزکتوری موتور F-1 موشک ساترن

پارامترهای نامبرده به طور مستقیم یا غیر مستقیم بر روی عملكرد محفظه احتراق، انتقال حرارت، انتخاب مواد بدنه محفظه و پایداری احتراق موثر می باشند. هر كدام از پارامترهای فو ق یك نوع انژكتور خاص را م یطلبد. ولی برای آن كه بتوان تا حدودی همه پارامترها را در نظر گرفت و یا جواب مثبتی به آنها داد، باید مجموعه ای از انژكتورها را انتخاب كرداما از آنجا كه سیستم تغذیه انژكتورهای مختلف و نحوه نصب آنها روی صفحه انژكتور بسیار متفاوت می باشد، استفاده ازبیش از دو نوع انژكتور به صورت همزمان متداول نمی باشد. بر همین اساس، انژكتورهای مختلفی تا كنون طراحی و درموتورهای مختلف به كار رفته اند. بعضی از انژكتورها، توانایی زیادی در ریزسازی دارند ولی توزیع پاشش مناسبی ایجادنمی كنند و یا پایداری اح تراق برای آنها تضمین شده نیست . در نتیجه برای یك انتخاب خوب و هوشمندانه باید درك عمیقی از رفتار اسپری تولید شده توسط انواع انژكتورها ایجاد گردد .

مشخص نمودن پارامترها و خصوصیات ایده آل یك انژكتور و خصوصیات میدان اسپری بسیار مشكل است زیرا بسته به ماموریت و جا یگاه انژكتور در محفظه، شرایط عملكردی، محدودیتهای طراحی و ملزومات مختلف هیدرولیكی و احتراقی، شرایط و خصوصیات مطلوب متغیر است وتفاوت دارد.


به طور كلی یك انژكتور باید ب هگونه ای عمل كند كه شرایط زیر در محفظه احتراق حاكم گردد


1. تراست ویژه بالایی داشته باشد.
2. در محدوده وسیعی از فشار محفظه احتراق، اشتعالی پایدار داشته باشد.
3. شروعی آهسته داشته باشد.
4. نرخ حرارت منتقل شده به انژكتور پایین باشد.
5. شعله تشكیل شده به وسیله آن به صورت موضعی یا یك خط شعله نباشد.
6. كمترین خوردگی در گلوگاه نازل را ایجاد نماید.

7. در محدوده وسیعی از دما، راندمان خوبی داشته باشد.


 پارامترهای مهم انژكتور از لحاظ هیدرولیكی و ساختی می تواند شامل موارد ذیل باشد:


1. ساخت و تولید آن ساده باشد.
2. كمترین خوردگی را در درون انژكتور داشته باشد.
3. افت فشار در انژكتور پایین باشد.
4. نسبت به سوختهای متفاوت و تركیبات آنها سازگار باشد.
5. نسبت به ارتعاشات حساس نباشد.
6. جت جریان دائمی ایجاد نماید.


تعدادی از شرایط فوق مربوط به رفتار هیدرولیكی و تعدادی دیگر وابسته به احتراق می باشند. بدین منظور به جای آن كه پارامترهای فوق را به طور مجزا مورد تحلیل قرار دهند، بعضی از پارامترهای هید رولیكی و احتراقی را بررسی می كنند . باتوجه به آنها می توان عملكرد یك انژكتور را مشخص نمود. تعدادی از این پارامترها شامل توزیع جرمی سوخت و اكسیدكننده، میزان اختلاط سوخت و اكسید، توزیع اندازه قطرات و پروفیل سرعت خروجی، زاویه خروجی اسپری و نفوذ جت یااسپری می باشند.سامانه انژکتور موتور موشک شهاب-3انواع انژكتورهای سوخت مایع


انژكتورها بر اساس چگونگی روش اتمیزه كردن و مخلوط كردن به 3 دسته تقسیم می شوند.


1. انژكتورهای برخوردی
2. انژكتورهای غیر برخوردی

3. انژكتورهای تركیبی

بعضی از انژكتورها توانایی بالایی برای استفاده از انرژی جریان جهت اتمیزه و م خلوط كردن سوخت و اكسید كننده دارند .

اما دلیلی برای اینكه توزیع پاشش آنها از نظر دیواره محفظه احتراق مناسب باشد، وجود ندارد و یا پایداری احتراق برای آنها تضمین شده نیست . در نتیجه برای آن كه یك انتخاب خوب و هوشمندانه داشته باشیم، باید درك عمیقی از رفتاراسپری تولید شده توسط انواع انژكتورها ایجاد گردد.


 انژكتورهای برخوردی


انژكتورهای برخوردی به دو دسته كلی انژكتورهای برخوردی مشابه و غیر مشابه تقسیم می شوند:


• انژكتورهای برخوردی غیر مشابه


در این نوع انژكتور پروسه اتمیزه شدن و مخلوط شدن بر اساس برخورد م ستقیم جت های سوخت واكسید صورت می گیرد.
مخلوط شدن مكانیكی در اثر برخورد دو جت كه همان تبادل مومنتوم بین آنها می باشد، انجام می شود. بنابراین پروسه های مخلوط شدن و اتمیزه شدن بلافاصله در نزدیكی نقطه برخورد صورت م ی گیرد و به همین دلیل احتراق و واكنشهای شیمیایی در نزدیكی سر انژكتور اتفاق می افتد كه خود باعث انتقال حرارت زیادی به سر انژكتور م یشود.
انژكتور غیرمشابه دوتایی معمول ترین نوع انژكتور مورد استفاده در موتور موشك برای سوختهای قابل انباشت می باشد. این نوع انژكتور با توجه به كارایی كه از خود در راكتهای كوچ ك كنترلی فضاپیماها یا راكتهای جهت دهنده و موتورهای نشان داده، قابل اعتماد بودن خود را ثابت كرده است . در این انژكتور، یك جت سوخت و یك (APOLLO) بالابرنده آپولو جت اكسیدكننده با یك زاویه مشخص در فاصله ای معین از سر انژكتور برخورد می كنند. معمولاً زاویه برخورد این دو جت60 درجه می باشد. البته 45 و 90 درجه نیز استفاده میشود.

 مجراهای ورودی به این انژكتور بسیار ساده و طراحی آن آسان می باشد. این انژكتور م ی تواند مخلوط یكنواخت قابل قبولی را ارائه دهد . اما اگر قرار باشد در كنار دیواره ها از آن استفاده شود، باید نسبت مخلوط شدن موضعی را تغییر داد تا مشكلی برای دیواره ها ایجاد نشود.انژكتور غیرمشابه سه تایی شامل دو جت بیرونی و یك جت مستقیم كه در مركز قرار دارد می باشد كه تحت زاویه خاصی نسبت به هم قرار می گیرند. معمولا از جت های بیرونی اكسیدكننده و از جت مركزی سوخت پاش یده می شود. برای حالتی كه مومنتوم جت های بیرونی با هم برابر نباشد، نسبت مخلوط شدن دستخوش تغییرات خواهد شد . این نوع انژكتور به دلیل اینكه یك مخلوط یكنواخت را آماده می نماید، نسبت به نوع دو تایی ارجحیت دارد . معمولاً در كنار دیوار ه ها از این نوع انژكتور استفاده نمی كنند. در شرایطی كه مجبور به استفاده از این نوع انژكتور در كنار دیواره ها شوند ، از جت خارجی سوخت و از جت مركزی اكسید كننده خارج خواهد شد . این كار باعث كاهش حرارت منتقل شده به دیواره م ی گردد . این انژكتور بیشتر برای حالتی كه سوخت و اكسید كننده در فاز مایع باشند، مورد استفاده قرار گرفته، اما در حالت مایع - گازنیز مورد استفاده قرار گرفته است . تجربه نشان داده است كه كیفیت اتمیزه شدن در این نوع انژكتور بسیار بالاست اما به هر حال مشكل تغییر نسبت مخلوط شدن با توجه به محل كاربرد وجود دارد.انژكتور غیرمشابه چه ارتایی در موتور فضاپیماها به صورت گسترده ای استفاده می شود. این انژكتور با چهار اوریفیس طراحی شده است . انژكتور غیرمشابه پنج تایی نیز جهت كاربرد و استفاده طراحی شده است اما تاكنون از آنها استفاده نشده است .

شماتیک عملکرد انژکتورموشک سوخت مایع

این نوع انژكتور برای موتورهایی كه نسبت مخلوط شدن غیر واحد دارند، بسیار مناسب م ی باشد . این انژكتور از چهاراوریفیس كه در اطراف یك اریفیس مركزی قرار دارد، تشكیل شده است كه همگی این ج ت ها در یك نقطه برخوردمی كنند. این نوع انژكتور نسبت به نوع دوتایی و سه تایی می تواند مخلوط یكنواخت تری ایجاد نماید اما همانند ا نژكتورسه تایی مشكل دوام دیواره برای این نوع انژكتور وجود دارد . این انژكتور دو عیب عمده دارد . یكی اینكه مجرای ورودی آن بسیار پیچیده است و دوم آن كه فلاكس حرارتی بالایی را به سر انژكتور منتقل می نماید. در صور تی كه نقطه برخورد درنزدیكی سر انژكتور قرار گیرد می تواند باعث از بین رفتن و تغییر شكل انژكتور شود. این انژكتور برای فازهای مایع  مایع طراحی شده است اما برای فازهای مایع  گاز نیز مورد مطالعه قرار گرفته است. از مزایای این انژكتور، راندمان بالای اتمیزه كردن و یكنواخت مخلوط كردن و تراست بر انژكتور بالای آن می باشد.


• انژكتورهای برخوردی مشابه


در انژكتورهای برخوردی مشابه، پروسه اتمیزه شدن در نتیجه دینامیك برخوردی جت ها اتفاق می افتد. محل مخلوط شدندر پایین دست نقطه برخورد جت ها در اثر تداخل اسپری های اتمیزه شده سوخت و اكسید كننده انجام می شود. برای این نوع ا نژكتور دستیابی به مخلوط با كیفیت بالا، بستگی به هندسه قرار گرفتن ج ت های سوخت نسبت به جت های اكسید كننده دارد . مطالعات نشان می دهد كه توزیع جرمی و توزیع نسبت مخلوط شدن بستگی به اندازه انژكتور، فضای خالی بین ج تهای سوخت و اكسیدكننده، شكل چترهای سوخت و اكسیدكننده و زاویه برخورد چترها دارد. و RP- انژكتورهای برخوردی مشابه دو تایی و در بعضی مواقع سه تایی برای حالتهایی كه نیاز به مصرف دبی بالایی از 1و (Atlas) و بوستر مرحله اول و تداوم دهنده موشك اطلس F- باشد استفاده می شود. برای مثال در موشكهای 1 LOXاز نوع برخوردی مشابه دوتایی استفاده شده است . در این موتورها، انژكتورها را طوری (Titan-1) مرحله اول تایتان 1طراحی كرده اند كه نه تنها مخلوط یكنواختی از سوخت واكسید كننده را ارائه ك نند بلكه با محفظه احتراق نیز سازگارباشند یعنی در كنار دیواره ها سوخت از لایه بیرونی انژكتور خارج شود.


انژكتورهای غیربرخوردی


این انژكتورها از دو نوع سردوشی و هم محور تشكیل شده اند. هر دو هم برای مایع  مایع و هم برای مایع  گاز كاربرددارند. انژكتور سردوشی اولین انژكتوری است كه در موتور موشك به خدمت گرفته شده است . این انژكتور در راكتمورد استفاده قرار گرفته است . در موتورهای X- 15و یكی از موتورهای Aerobee موتور تداوم دهنده ،V-2 آلمانی جدید، این نوع انژكتور فقط در كناره های دیواره ها برای ایجاد یك لایه خنك كننده بر روی دیواره كه فقط از آن سوختخارج می شود استفاده شده است . این انژكتور به دلیل آنكه فقط از یك اوریفیس مستقیم تشكیل شده ، یكی از ساده ترین انواع انژكتور می باشد. پدیده اتمیزه شدن و مخلوط شدن در اثر اندركنش گازهای احتراق با جت های پاشیده شده انجام می شود. این نوع انژكتورها احتیاج به طول محفظه زیادی برای مخلوط شدن دارند


قسمتهای مختلف سیستم انژکتوری نوعی موتور موشک


انژكتور هم محور دارای دو گذرگاه جداگانه برای سوخت و اكسید كننده است كه یكی درون دیگری ب ه صورت هم محور قراردارد. انژكتور هم محور از لحاظ هندسی به برشی- برشی، پیچشی - برشی و پیچشی - پیچشی و از لحاظ سیالاتی به مایع- گاز و مایع - مایع تقسیم می شود. انژكتورهای هم محور، نسبت تراست به انژكتور بالاتری در مقایسه با انواع دیگرانژكتورها دارند . استفاده از آنها در مجموع هزینه ها را كاهش می دهد. این انژكتورها در گستره وسیعی از شرایط عملكردی كار می كنند و از آنجایی كه در آنها كنترل بیشتری بر نسبت سوخت به اكسید وجود دارد، كنترل ت راست به راحتی و خوداشتعال (Storable) انباشت پذیر ،(Cryogenic) امكان پذیر می باشد. این انژكتورها با انواع سوختهای برودتی به كار می روند. اختلاط جت های هم محور، یكی از موثرترین روش ها در دستیابی به اختلاط مناسب در (Hypergolic)محفظه احتراق می باشد.

اختلاط مناسب سوخت و اكسید در این انژكتورها به خصوص در نوع پیچشی آنها باعث بهبود كیفیت احتراق، افزایش بازده آن و كاهش ناپایداری احتراق می شود. این انژكتورها به خاطر خواص اختلاطی و(Orbital Maneuvering System) احتراقی مناسب و كنترل مطلوب تراست، برای افزایش كارایی سیستمهای فضایی. به كار می روند.

انژكتورهای هم محور مایع - گاز به صورت گسترده ای در غرب به خصوص ایالات متحده به كار گرفته شده اند . انژكتورهایمورد استفاده برای سوختهای برودتی به طور معمول از نوع هم محور مایع - گاز هستند

. گاز با یك سرعت بالا و معمولا حدود 10 برابر سرعت جت مایع در یك مسیر حلقوی اطراف جت مركزی مایع به آن برخورد كرده و باعث ریز شدن آن می شود. گازی شدن پیشران به دلیل استفاده از آن در خنك كاری باز یافتی محفظه احتراق می باشد . مایع می تواندبه صورت پیچشی یا برشی درون اریفیس، بسته به هندسه انژكت ور حركت كند . استفاده از فرم پیچشی برای دستیابی بهاسپری با قطرات كوچكتر به خصوص وقتی قطر اریفیس ها به دلیل استفاده در محفظه های با تراست بالا، افزایش می یابدمفیدتر است . جریان گاز نیز می تواند پیچشی یا غیر پیچشی باشد . مطالعات و تحقیقات انجام شده نشان می دهد كه باحضور جریان پیچشی مایع، جریان برشی گاز نسبت به فرم پیچشی آن، ریزسازی بهینه تری را نتیجه می دهد . هم جهت بودن یا غیر هم جهت بودن جریان گاز و مایع بر روی اندازه متوسط قطرات تاثیر دارد . جریان مخالف گاز در برابر فازمایع، ریزسازی ضعیف تری را نتیجه م ی دهد. این انژكتورها از نظر ناپایداری احتراق، در محدوده گسترده ای، عملكردمطلوبی دارند . به علت پیچیدگی مكانیزم عملكردی آنها، با وجود تلاش هایی كه برای شناخت پارامترهای موثر بر اسپریخروجی از آنها ب ه عمل آمده است، اطلاعات موجود، محدود و پراكنده هستند و اطلا عات سیستماتیك و جامعی در باره آنهاوجود ندارد .


انژكتورهای تركیبیاز انواع این انژكتورها می توان به دو نوعPintle وصفحه برخوردی اشاره كرد. انژكتورهای صفحه برخوردی در بسیاری ازموارد مانند موتور بوستر Lanceوموتور تداوم دهندهGemini استفاده گردیده است.

 در این نوع انژكتور از برخورد جت های سوخت و اكسیدكننده با صفحه برخورد كه در كنار انژكتور نصب شده است، پروسه اتمیزه شد ن صورت م یگیرد .

به طور معمول هنگامی كه تراست كمی مورد نیاز است و تعداد انژكتورها كم است از این نوع انژكتور استفاده م یشود. مزیت عمده این نوع انژكتور، افزایش عمر دیواره ها می باشد. در تحقیقات برای توسعه بخشیدن به محفظه احتراق و مولد گازبه صورت گسترده ای از این نوع انژكتور استفاده می شود. مشكل اصلی در این حالت، سوختن صفحه برخورد م ی باشد .

تحقیقات نشان می دهد كه عملكرد این نوع انژكتور تابع زاویه برخورد با صفحه و اندازه سوراخ انژكتور م یباشد


 خصویات مهم اسپری و اهمیت آنها


برای جت و یا اسپری خروجی از انژكتور، مشخصه های متعددی با توجه به اثر آنها بر بازده احتراق و عملكرد موتور تعریف می شود. مهمترین پارامترهایی كه تاكنون شناسایی و مورد بررسی قرار گرفته اند، عبارتند از زاویه اسپری، طول نفوذ، طول شكست، توزیع جرمی و یكنواختی پاشش، نسبت اختلاط، توزیع سرعت و توزیع اندازه قطرات.زاویه اسپری در سیستمهای احتراقی دارای اهمیت ویژ ه ای است. این پارامتر تاثیر زیادی بر كارایی اشتعال، محدودهو انتشار هیدروكربنهای سوخته نشده و دود دارد. همچنین اطلاع از زاویه چتر پاشش با (Blowout) خاموشی شعله توجه به اثری كه در اختلاط سوخت و اكسید با هم و اختلاط با چتر اسپری انژكتورهای مجاور در صفحه انژكتور دارد، حائزاهمیت است . اطلاع از نفوذ اسپری در طراحی محفظه های احتراق اهمیت فراوانی دارد ب ه خصوص در محفظه هایی كه ازانژكتورهای پالسی استفاده می كنند. تعریف های متعددی برای نفوذ بس ته به كاربرد انژكتور ارائه شده است . طول شكست به طولی گفته می شود كه در آن توده اصلی جت خروجی از انژكتور یا فیلم سیال به طور كامل از هم پاشیده می شود.

این فاصله در طراحی محفظه احتراق و تعین مرز شعله اهمیت فراوانی دارد . دانستن موقعیت نسبی سوخت واكسید در جت و یا اسپری بسیار مفید می باشد زیرا شكل چتر اكسیدكننده و غیریكنواختی در آن باعث افزایش موضعیدما و به وجود آمدن پدیده خوردگی در محفظه م ی شود. در تحلیل فرآیند ناپایداری احتراق، توزیع جریان پیشران درصفحه عمود بر محفظه احتراق یا به اصطلاح توزیع شدت دبی مو رد توجه زیادی است . برای دستیابی به تركیب یكنواخت محصولات احتراق در ورودی شیپوره، نیاز به بذل توجه زیادی به توزیع اولیه پیشران در نزدیكی كلاهك انژكتوری است .این توزیع به طور كلی می تواند غیریكنواخت باشد اما این غیریكنواختی بای د دارای ابعاد كوچكی باشد به طور یكه در حین اختلاط تحت تاثیر پدیده نفوذ از بین برود . مساله اصلی در توزیع پیشران این است كه در حداقل طول محفظه احتراق توزیع جرمی یكنواختی از جریان محصولات احتراق در ورودی شیپوره ایجاد شود

نسبت سوخت و اكسید یكی از مهمترین پارامترهای مشخصه فرآیند احتراق ا ست. راندمان احتراق و پایداری فرآیند كارموتور بستگی به نسبت اجزاء پیشران دارد . نسبت اجزاء پیشران تعیین كننده شرایط شیمیایی و حرارتی كار دیواره های محفظه احتراق نیز می باشد. هر چند هیچ یك از توزیع های ممكن نسبت اجزاء پیشران قادر به تامین تمام مقتضیات مربوط به فرآیند كار محفظه نیست اما تجربه، اهمیت توزیع قابل كنترل نسبت اجزاء را نشان می دهد. توزیع اولیه نسبت اختلاط سوخت و اكسید كه توسط انژكتورها در كلاهك انژكتوری ایجاد م ی شود در اثر فرآیندهای ثانویه اختلاط تغییرات اندكی خواهد كرد . به همین دلیل كیفیت فرآیند كا ر محفظه بستگی به شكل تزریق سوخت و اكسید دارد . سرعت جریان سهم بسزایی در نرخ مخلوط شدن، مقدار نفوذ در محفظه احتراق قبل از اشتعال، نرخ تولید قطرات و نرخ اتمیزه شدن و بخار شدن و جهت حركت خطوط جریان دارد . توزیع پروفیل سرعت یكی از مهمترین ورودی ها و اطلاعات د ر تحلیل فرآیندهای بعدی در محفظه احتراق می باشد .

شكل گیری مخروط اسپری فرآیندی تصادفی است حتی با ثابت نگه داشتن تمام پارامترهای تزریق مانند دبی، خصوصیات سیال و هندسه انژكتور نمی توان در یك نقطه از محفظه احتراق قطراتی با اندازه های یكسان كه دارای سرعت ه ای برابرباشند بدست آورد چرا كه فرآیند تشكیل قطرات و توزیع آنها در ف ضا تابع طبیعت نوسانی تاثیرات متقابل گاز و مایع است .


تصویری از انزکتور موتور F-1 که توسط سی .آی.ای در ماه پایانی سال 1965 گرفته شده است.منبع: قسمتی از پایان نامه علیرضا رمضانی در سال 1382

تصاویر و توضیحات : موشک شهاب-3


نظرات() 
http://babecolate.com/where-to-buy-cialis-at-11432.html
دوشنبه 22 مرداد 1397 10:35 ب.ظ

Thanks! Plenty of info!

cialis coupons printable we recommend cheapest cialis cialis generisches kanada cialis in sconto look here cialis order on line generic cialis cialis from canada cipla cialis online cialis 5mg cialis 20mg
Cialis generic
دوشنبه 7 خرداد 1397 10:32 ق.ظ

With thanks! Valuable information.
we like it cialis soft gel cialis 05 cialis online costo in farmacia cialis trusted tabled cialis softabs cialis diario compra we choice free trial of cialis cialis diario compra buy original cialis precios de cialis generico
Cialis canada
پنجشنبه 20 اردیبهشت 1397 11:15 ق.ظ

Thanks! Ample info!

how do cialis pills work buying cialis overnight cialis tablets australia we use it cialis online store recommended site cialis kanada buy online cialis 5mg achat cialis en europe cialis for bph tadalafil 20 mg cialis daily reviews
Viagra generico
چهارشنبه 5 اردیبهشت 1397 03:49 ق.ظ

Thank you. Quite a lot of knowledge!

viagra on prescription uk buy viagra ireland buying cheap viagra online online order for viagra buy viagra online without prescription uk buy herbal viagra viagra or sildenafil buy viagra in pharmacy where to buy viagra from buy viagra tablets
Online cialis
شنبه 4 فروردین 1397 02:30 ب.ظ

Thanks. I enjoy it!
cialis 5 mg scheda tecnica buy cheap cialis in uk cialis generic availability cialis online holland cialis 20 mg cost interactions for cialis cialis price thailand cialis manufacturer coupon try it no rx cialis cialis efficacit
Bonny
جمعه 17 آذر 1396 11:57 ق.ظ
Hi there, I wish for to subscribe for this blog to obtain latest updates, thus where can i do
it please help.
How long do you grow during puberty?
دوشنبه 16 مرداد 1396 06:27 ق.ظ
This is my first time go to see at here and i am really happy to
read all at alone place.
How can you get taller in a week?
شنبه 14 مرداد 1396 09:28 ب.ظ
I like the helpful information you supply for your articles.
I will bookmark your weblog and test again here regularly.

I am fairly sure I will learn a lot of new stuff right right here!
Best of luck for the next!
Effie
دوشنبه 9 مرداد 1396 09:50 ب.ظ
Your style is very unique in comparison to other people I've read stuff from.
I appreciate you for posting when you have the opportunity, Guess I'll
just bookmark this page.
Christen
دوشنبه 25 اردیبهشت 1396 05:06 ب.ظ
I'm not sure exactly why but this weblog is loading incredibly slow for me.
Is anyone else having this issue or is it a issue on my end?
I'll check back later on and see if the problem still exists.
plaza.rakuten.co.jp
شنبه 23 اردیبهشت 1396 04:34 ق.ظ
These are genuinely great ideas in regarding blogging.
You have touched some pleasant points here. Any way keep up
wrinting.
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر

آمار وبلاگ

  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :