تبلیغات
****موشک شهاب-3**** - موتور های موشکی سوخت مایع شوروی

****موشک شهاب-3****

دوشنبه 21 اسفند 1391

موتور های موشکی سوخت مایع شوروی

نویسنده: محمد د   طبقه بندی: موشکهای بالستیک، 


موتور های موشکی سوخت


مایع شوروی 


بخش نخست  


   RD-100......RD-110  در این مبحث نگاهی تیتروار به موتورهای موشکهای سوخت مایع شوروی می اندازیم. اگر به مباحث موتورهای موشکی علاقه مندید حتما ادامه مطلب را دنبال کنید.
RD-100

نام موتور:RD-100                                              


ترکیب پیشران:اکسیژن مایع(اکسیدایزر)/ الکل (سوخت) 
وزن موتور:885 کیلوگرم
طول موتور:3.70متر
قطر موتور:1.65متر
Isp3


موتور های موشکی سوخت مایع شوروی 


بخش نخست  


   RD-100......RD-110  در این مبحث نگاهی تیتروار به موتورهای موشکهای سوخت مایع شوروی می اندازیم. اگر به مباحث موتورهای موشکی علاقه مندید حتما ادامه مطلب را دنبال کنید.
RD-100

نام موتور:RD-100                                              

ترکیب پیشران:اکسیژن مایع(اکسیدایزر)/ الکل (سوخت) 
وزن موتور:885 کیلوگرم
طول موتور:3.70متر
قطر موتور:1.65متر
Isp موتور :237 ثانیه                  
                        
تاریخ نخستین آزمون: 1948

تعداد محفظه های احتراق:1
Trustموتور :27227کیلوگرم نیرو                        
فشار درونی محفظه احتراق:15.90بار
نسبت رانش به وزن موتور: 35.37
نسبت اکسیدایزر به سوخت:1.28
ایمپالس ویژه موتور:237 ثانیه
ایمپالس ویژه در سطح دریا:203ثانیه
زمان سوزش موتور:65 ثانیه

موتور موشکR-1
RD-101

نام موتور:RD-101

ترکیب پیشران:اکسیژن مایع(اکسیدایزر)/ الکل (سوخت) 
وزن موتور:888 کیلوگرم
طول موتور:3.35متر
قطر موتور:1.65متر
Ispموتور :237 ثانیه 
تاریخ نخستین آزمون: 1946-1951
تعداد محفظه های احتراق:1
Trustموتور :37016کیلوگرم نیرو
فشار درونی محفظه احتراق:21.20بار
نسبت رانش به وزن موتور: 48.87
نسبت اکسیدایزر به سوخت:1.45

ایمپالس ویژه موتور:237 ثانیه
ایمپالس ویژه در سطح دریا:210ثانیه
زمان سوزش موتور:؟ ثانیه

موتور موشک R-2آخرین نسخه از موتور ساخته شده بر اساس فناوری موتور موشک وی-2 در روسیه 

موشک آر-5

نام موتور:RD-103

ترکیب پیشران:اکسیژن مایع(اکسیدایزر)/ الکل 90 درصد(سوخت) 
وزن موتور:870 کیلوگرم
طول موتور:3.12متر
قطر موتور:1.65متر
Ispموتور :243 ثانیه 
تاریخ آزمون: 1947-1953
تعداد محفظه های احتراق:1
Trustموتور :44000کیلوگرم نیرو
فشار درونی محفظه احتراق:23.90بار
نسبت رانش به وزن موتور: 58.62

نسبت اکسیدایزر به سوخت
ایمپالس ویژه موتور:237 ثانیه
ایمپالس ویژه در سطح دریا:216ثانیه
زمان سوزش موتور:120 ثانیه

موتور موشک آر-5
RD-103

نام موتور:RD-103

ترکیب پیشران:اکسیژن مایع(اکسیدایزر)/ الکل 96 درصد(سوخت) 
وزن موتور:867 کیلوگرم
طول موتور:3.22متر
قطر موتور:1.65متر
Isp موتور :248 ثانیه 
تاریخ نخستین آزمون: 1950-1955
تعداد محفظه های احتراق:1
Trustموتور :27227کیلوگرم نیرو
فشار درونی محفظه احتراق:23.90بار

نسبت رانش به وزن موتور: 58.82
نسبت اکسیدایزر به سوخت:1.44
ایمپالس ویژه موتور:248 ثانیه
ایمپالس ویژه در سطح دریا:220ثانیه
زمان سوزش موتور:120 ثانیه

موتور موشک آر-5 ام

RD-105


نام موتور: RD-105

ترکیب پیشران:اکسیژن مایع(اکسیدایزر)/ کروسین 
وزن موتور:782 کیلوگرم
طول موتور:4.45متر
قطر موتور:1.20متر
Isp موتور :302 ثانیه 
تاریخ نخستین آزمون: 1952-1954
تعداد محفظه های احتراق:1
Trustموتور :55000کیلوگرم نیرو

فشار درونی محفظه احتراق:23.90بار
نسبت رانش به وزن موتور: 81.84
نسبت اکسیدایزر به سوخت:2.7
ایمپالس ویژه موتور:302 ثانیه
ایمپالس ویژه در سطح دریا:260ثانیه
زمان سوزش موتور:130 ثانیه


موتور موشک اولیه و آزمایشی قاره پیمای آر-7

RD-107


نام موتور:RD-107

ترکیب پیشران:اکسیژن مایع(اکسیدایزر) / کروسین (سوخت) 
وزن موتور:1200 کیلوگرم
طول موتور:2.86متر
قطر موتور:0.67
Ispموتور :314 ثانیه 
تاریخ نخستین آزمون: 1965
تعداد محفظه های احتراق:4 
Trustموتور :83800کیلوگرم نیرو
فشار درونی محفظه احتراق:58.50بار
نسبت رانش به وزن موتور:84.27
نسبت اکسیدایزر به سوخت:2.47
ایمپالس ویژه موتور:314 ثانیه
ایمپالس ویژه در سطح دریا:257ثانیه
زمان سوزش موتور:118 ثانیه

موتور موشک قاره پیمای آر-7نام موتور:                     

RD-108-8D727

ترکیب پیشران:اکسیژن مایع(اکسیدایزر) / کروسین (سوخت) 
وزن موتور:1230 کیلوگرم
طول موتور:2.86متر
قطر موتور:0.75 متر
Ispموتور :316 ثانیه 
تاریخ نخستین آزمون: 1964
تعداد محفظه های احتراق:4 
Trustموتور : 219638پوند  نیرو
فشار درونی محفظه احتراق:53.60بار
نسبت رانش به وزن موتور:80.97
نسبت اکسیدایزر به سوخت:2.39
ایمپالس ویژه موتور:316 ثانیه
ایمپالس ویژه در سطح دریا:251ثانیه

زمان سوزش موتور:290 ثانیه

این موتور برای موشکهای مولنیا-1 (8k78M-1) و8k78L و موشک 11ََA57 طراحی شده است.RD-110

نام موتور:RD-110

ترکیب پیشران:اکسیژن مایع(اکسیدایزر)/ کروسین
وزن موتور:867 کیلوگرم
طول موتور:5.2متر
قطر موتور:1.80متر
Isp موتور :285 ثانیه 
تاریخ نخستین آزمون: 1947-1951

تعداد محفظه های احتراق:7
Trustموتور :119920کیلوگرم نیرو
فشار درونی محفظه احتراق:23.90بار
نسبت رانش به وزن موتور: 58.80
نسبت اکسیدایزر به سوخت:2.65
ایمپالس ویژه موتور:284 ثانیه
ایمپالس ویژه در سطح دریا:244ثانیه
زمان سوزش موتور:؟ ثانیه

موتور موشک آر-3نام موتور: RD-111
ترکیب پیشران:اکسیژن مایع)اکسیدایزر(/ کروسین
وزن موتور: 1492 کیلوگرم
طول موتور: 2.10متر
قطر موتور: 1.67 متر
Isp موتور : 317ثانیه
- تاریخ نخستین آزمون: 1961
تعداد محفظه های احتراق: 4
Trust موتور : 141,240 kgf کیلوگرم نیرو
فشار درونی محفظه احتراق: 78.50 بار
نسبت رانش به وزن موتور: 112.22972972973
نسبت اکسیدایزر به سوخت: 2.39
ایمپالس ویژه موتور: 317 ثانیه
ایمپالس ویژه در سطح دریا: 275 ثانیه
زمان سوزش موتور: 110 ثانیه

موتور مرحله اول موشک قاره پیمای آر-9
نام موتور: RD-214
ترکیب پیشران:اسیدنیتریک / کروسین
وزن موتور: 655 کیلوگرم
طول موتور:. 1.48 متر
قطر موتور:. 2.38 متر
Isp موتور : 264 ثانیه
- تاریخ نخستین آزمون: 1955-1959
تعداد محفظه های احتراق: 4
Trust موتور : 64752 کیلوگرم نیرو
فشار درونی محفظه احتراق: 23.90 بار
نسبت رانش به وزن موتور: 161.25
نسبت اکسیدایزر به سوخت: 3.94
ایمپالس ویژه موتور: 264 ثانیه
ایمپالس ویژه در سطح دریا: 230 ثانیه
زمان سوزش موتور: 140 ثانیه

موتور موشک میانبرد سوخت مایع آر-12نام موتور:RD-216/11D614

ترکیب پیشران:nitric asid/UDMH
وزن موتور:1350 کیلوگرم
طول موتور:2.20متر
قطر موتور:2.26متر
Isp موتور :291 ثانیه 
تاریخ نخستین آزمون: 1958-1960
تعداد محفظه های احتراق:4
Trustموتور :149796کیلوگرم نیرو
فشار درونی محفظه احتراق:73.60بار
نسبت رانش به وزن موتور: 131.4
نسبت اکسیدایزر به سوخت:2.5
ایمپالس ویژه موتور:291 ثانیه

ایمپالس ویژه در سطح دریا:248ثانیه
زمان سوزش موتور:140ثانیه 

موتور موشک آر-14

 

نام موتور: RD-218

11D69/8D712
ترکیب پیشران: nitric asid/UDMH
 وزن موتور:1960 کیلوگرم
طول موتور:2.19متر
قطر موتور:2.79متر
Isp موتور :289 ثانیه 
تاریخ نخستین آزمون: 1958-1961
تعداد محفظه های احتراق:6
Trustموتور :226400کیلوگرم نیرو
فشار درونی محفظه احتراق:73.60بار

نسبت رانش به وزن موتور: 135.71
نسبت اکسیدایزر به سوخت:2.5
ایمپالس ویژه موتور:289 ثانیه
ایمپالس ویژه در سطح دریا:246ثانیه
زمان سوزش موتور:90 ثانیه

موتور موشک آر-16


این مبحث در آینده دنبال خواهد شد....


منبع: موشک شهاب-3

نظرات() 
Cialis pills
پنجشنبه 15 آذر 1397 10:07 ب.ظ

Useful material. Regards.
cialis italia gratis we recommend cheapest cialis achat cialis en europe click here cialis daily uk viagra vs cialis vs levitra where do you buy cialis generic for cialis no prescription cialis cheap venta cialis en espaa cialis flussig
buy cialis germany
پنجشنبه 15 آذر 1397 02:37 ق.ظ

You actually revealed that wonderfully!
only best offers 100mg cialis buy cialis uk no prescription dosagem ideal cialis enter site natural cialis generic cialis cialis rezeptfrei sterreich cialis 5 mg canada discount drugs cialis prix de cialis cialis generico
Cialis generic
چهارشنبه 14 آذر 1397 09:44 ق.ظ

Wow all kinds of amazing info!
cialis generisches kanada tadalafil 5mg generic cialis in vietnam cialis rezeptfrei brand cialis generic cialis generico lilly enter site 20 mg cialis cost cialis for daily use online cialis female cialis no prescription
Cialis online
سه شنبه 13 آذر 1397 10:13 ب.ظ

Regards! I enjoy this.
chinese cialis 50 mg precios cialis peru costo in farmacia cialis cialis price thailand acquisto online cialis only best offers 100mg cialis cialis reviews cialis herbs cialis prices cialis side effects
Buy cialis
سه شنبه 13 آذر 1397 11:22 ق.ظ

Superb postings, Thanks.
safe site to buy cialis online buy online cialis 5mg buy cialis cialis patentablauf in deutschland cialis per paypa cialis with 2 days delivery buy generic cialis cialis bula generic cialis soft gels enter site 20 mg cialis cost
Generic cialis
دوشنبه 12 آذر 1397 11:42 ب.ظ

Many thanks! Ample postings!

buy cialis online nz buy cialis cheap 10 mg how do cialis pills work cialis tadalafil online cialis wir preise we choice free trial of cialis cialis 20mg safe dosage for cialis where do you buy cialis cialis diario compra
buy cheap cialis on line
دوشنبه 12 آذر 1397 10:49 ق.ظ

Wonderful information. Regards!
look here cialis order on line india cialis 100mg cost we use it cialis online store buy cialis cheap 10 mg achat cialis en europe cialis sans ordonnance cialis generico viagra vs cialis cialis 5mg prix order cialis from india
Cialis generic
یکشنبه 11 آذر 1397 11:11 ب.ظ

You explained this well.
tesco price cialis tadalafil 20 mg achat cialis en europe cialis 30 day trial coupon cialis herbs cialis coupons we choice cialis uk generic cialis we like it safe cheap cialis cialis in sconto
Online cialis
یکشنبه 11 آذر 1397 10:07 ق.ظ

Fine content. Kudos.
cialis 5 mg effetti collateral generic low dose cialis look here cialis cheap canada order generic cialis online tadalafil cialis from canada comprar cialis navarr cialis 5 effetti collaterali the best choice cialis woman cialis bula
Buy cialis
شنبه 10 آذر 1397 11:22 ب.ظ

You've made your point!
low cost cialis 20mg buy cialis online legal generic cialis with dapoxetine we like it safe cheap cialis viagra or cialis generic cialis cialis 5 mg buy cialis generique 5 mg cialis arginine interactio we like it safe cheap cialis
buy cheap cialis no prescription
شنبه 10 آذر 1397 10:06 ق.ظ

Amazing many of useful data!
opinioni cialis generico comprar cialis navarr we like it cialis price rezeptfrei cialis apotheke cialis 5mg prix no prescription cialis cheap look here cialis order on line cialis online napol cialis online cialis prices
where to buy cialis online
جمعه 9 آذر 1397 10:48 ب.ظ

Incredible a lot of wonderful knowledge.
acquisto online cialis cialis generika in deutschland kaufen cialis 20mg cialis kamagra levitra cialis coupon cialis great britain cialis patentablauf in deutschland cialis cost generic cialis levitra cialis kaufen bankberweisung
buy cialis online without a prescription
جمعه 9 آذر 1397 10:53 ق.ظ

Nicely put, Regards.
ou trouver cialis sur le net tadalafil generic where cheapest cialis what is cialis canadian discount cialis cialis dosage amounts buy cialis uk no prescription cialis with 2 days delivery purchase once a day cialis buy name brand cialis on line
buy cialis cheap
پنجشنبه 8 آذر 1397 11:46 ب.ظ

Many thanks. I like it.
cialis generic cialis side effects precios de cialis generico cialis 5 mg cialis australian price buy cialis sample pack when can i take another cialis cialis online deutschland buy cialis online legal buying brand cialis online
Cialis canada
پنجشنبه 8 آذر 1397 12:27 ب.ظ

Really a good deal of awesome knowledge!
click now cialis from canada online prescriptions cialis when can i take another cialis cialis australia org cialis super acti cialis 50 mg soft tab generic cialis pill online generic cialis soft gels tadalafil tablets cialis without a doctor's prescription
buy tadalafil
چهارشنبه 7 آذر 1397 11:53 ب.ظ

Fantastic info. With thanks!
where to buy cialis in ontario cialis for sale online prescriptions cialis generic cialis buy name brand cialis on line cialis online tadalafil 20mg costo in farmacia cialis cialis tablets for sale bulk cialis
Cialis 20 mg
چهارشنبه 7 آذر 1397 11:45 ق.ظ

Incredible plenty of wonderful material.
we choice free trial of cialis when can i take another cialis cialis generico lilly cheap cialis cialis manufacturer coupon cialis pas cher paris cialis online holland cialis sale online cialis canada only best offers cialis use
buy cialis medication
دوشنبه 9 مهر 1397 08:10 ب.ظ

With thanks. Plenty of information.

prices for cialis 50mg wow cialis 20 buy cialis online legal cialis generique 5 mg canada discount drugs cialis costo in farmacia cialis cialis 200 dollar savings card buy cialis online legal buying cialis overnight cialis baratos compran uk
discount canadian pharmacies
یکشنبه 1 مهر 1397 05:03 ب.ظ

Wonderful write ups. Appreciate it.
canadian pharmacy king pharmacy canada best buy viagra usa Canadian Pharmacy USA is trust pharmacy in canada legitimate aarp recommended canadian pharmacies canadian drug store canadian online pharmacies reviews canadian rx world pharmacy canadian pharmacies-24h
viagraessale.com
چهارشنبه 28 شهریور 1397 01:43 ب.ظ

Awesome content. Thanks.
cialis generika price cialis per pill cialis daily dose generic acheter du cialis a geneve generic cialis pro cialis pills in singapore generico cialis mexico cialis generico en mexico how does cialis work generic cialis in vietnam
cialisvv.com
دوشنبه 12 شهریور 1397 04:44 ب.ظ

You actually stated it terrifically!
cialis therapie bulk cialis cialis australia org cuanto cuesta cialis yaho cialis uk next day cialis generique achat cialis en itali we recommend cheapest cialis cipla cialis online cialis sicuro in linea
Online cialis
سه شنبه 23 مرداد 1397 01:47 ق.ظ

Cheers. Loads of tips!

non 5 mg cialis generici low cost cialis 20mg import cialis cialis for bph cialis generico lilly cialis for daily use cialis prices discount cialis buy name brand cialis on line viagra vs cialis
Cialis canada
دوشنبه 7 خرداد 1397 05:32 ب.ظ

Amazing advice. Thanks.
cialis alternative the best site cialis tablets buy online cialis 5mg viagra vs cialis vs levitra order a sample of cialis side effects of cialis cialis super acti buy cialis online comprar cialis navarr cialis online
Low cost viagra 20mg
سه شنبه 4 اردیبهشت 1397 05:20 ب.ظ

Thanks, Ample material.

viagra cheap price viagra buy legal viagra low price viagra viagra cheap online canadian pharmacy viagra viagra alternatives where to buy viagra online buy viagra pills online viagra online cheap uk
Cialis canada
شنبه 18 فروردین 1397 08:04 ق.ظ

You actually stated this well.
how does cialis work cialis 20 mg cost generic cialis at walmart cialis purchasing generic for cialis buy name brand cialis on line look here cialis order on line we choice cialis uk cialis pills in singapore tadalafil generic
Nintendo giveaway
جمعه 24 آذر 1396 04:16 ب.ظ
یک بحث جالب توجه است. من فکر می کنم
شما باید بیشتر در مورد این موضوع بنویسید، ممکن است موضوع تابو نباشد، اما به طور معمول مردمی نیستند
درباره این موضوعات صحبت کنید. بعدی! بهترین آرزوها!!
foot problems
شنبه 18 شهریور 1396 09:32 ق.ظ
Thanks for a marvelous posting! I seriously enjoyed reading it, you will be
a great author.I will ensure that I bookmark
your blog and will eventually come back sometime soon. I want to encourage you to ultimately continue
your great writing, have a nice day!
How do you get taller in a day?
دوشنبه 16 مرداد 1396 07:02 ق.ظ
Hi superb blog! Does running a blog such as this take
a massive amount work? I've absolutely no understanding of
computer programming however I was hoping to start my own blog soon. Anyways,
if you have any ideas or techniques for new blog owners please share.
I understand this is off topic nevertheless I simply had to ask.
Appreciate it!
danyellherwood.hatenablog.com
جمعه 6 مرداد 1396 09:51 ب.ظ
It's a shame you don't have a donate button!
I'd without a doubt donate to this outstanding blog!
I guess for now i'll settle for bookmarking and adding your
RSS feed to my Google account. I look forward to new updates and will talk about this site
with my Facebook group. Chat soon!
std testing near me
سه شنبه 26 اردیبهشت 1396 05:54 ق.ظ
بسیار قلب از خود نوشتن در حالی که صدایی مناسب
ابتدا آیا واقعا کار خوب با
من پس از برخی از زمان. جایی در سراسر جملات شما در واقع
موفق به من مؤمن اما فقط برای while.
من این مشکل خود را با جهش در منطق و
شما ممکن است را سادگی به پر همه کسانی
شکاف. که شما که می توانید انجام من خواهد
قطعا بود مجذوب.
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر
نمایش نظرات 1 تا 30

آمار وبلاگ

  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :